Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

19446 người đọc

Theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn điều lệ, vốn đầu tư, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đề khác trong nội dung đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải đăng ký với cơ quan đăng ký về nội dung thay đổi.

 

1. Tư vấn về nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi trong Giấy chứng nhận đầu tư:

 

 - Tư vấn thay đổi tên công ty bao gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của nhà đầu tư.

 

- Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính: chuyển trụ sở chính về địa chỉ khác.

 

- Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

 

- Tư vấn thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư bao gồm: tư vấn tăng vốn điều lệ, tăng vốn đầu tư, cơ cấu lại vốn góp/ cổ phần giữa các thành viên/cổ đông.

 

- Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp.

 

- Tư vấn thay đổi thành viên/cổ đông của công ty.

 

- Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên/cổ đông Công ty.

 

2. Hồ sơ điều chỉnh các nội dung trong Giấy chứng nhận đầu tư

 

- Văn bản đăng ký / đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư hoặc;

 

- Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu

 

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;

 

- Bản sửa đổi, bổ sung của Điều lệ doanh nghiệp;

 

- Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có);

 

- Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đầu tư đến thời điểm đăng ký điều chỉnh

 

- Hồ sơ điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh tương ứng với các nội dung thay đổi

 

2.1.  Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

 

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

 

+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành

 

+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền

 

2.2.  Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

 

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

 

+ Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác phải có thêm bản sao Điều lệ đã sửa đổi của Công ty và danh sách thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty TNHH 1 thành viên, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

 

2.3.  Đổi tên doanh nghiệp

 

Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp

 

2.4.  Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH, Công ty cổ phần

 

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên; Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (trường hợp làm thay đổi nội dung điều lệ công ty), của Hội đồng quản trị (trường hợp không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty) đối với công ty cổ phần;

 

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân qui định

 

+ Đối với trường hợp này, Bản đăng ký điều chỉnh bắt buộc phải có chữ ký của chủ tịch Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, hoặc Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân, hoặc Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức, hoặc Chủ tịch hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần:

 

2.5.  Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

 

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty

 

+ Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn kèm theo báo cáo tài chính kiểm toán của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

 

+ Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

 

2.6.  Thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần

 

+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập;

 

+ Đối với trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần: bổ sung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực hoàn tất việc chuyển nhượng;

 

+ Đối với trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do cho / tặng cổ phần: bổ sung Hợp đồng cho, tặng cổ phần.

 

+ Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

 

2.7.  Thay đổi thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 

+ Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo mẫu

 

Trường hợp tiếp nhận thành viên mới:

 

Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới

 

Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới vào công ty.

 

Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp:

 

Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty.

 

Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế

 

Văn bản chứng thực việc thừa kế hợp pháp của người nhận thừa kế.

 

Trường hợp thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn:

 

Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn;

 

Trường hợp thay đổi thành viên do tặng / cho phần vốn góp:

 

Hợp đồng tặng / cho phần vốn góp.

 

2.8.  Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức khác.

 

+ Hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng vốn.

 

+ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty

 

+ Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng

 

Xem các bài viết liên quan:

 

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
 
CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ & SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 
 
 

Liên hệ Tư vấn thủ tục; Hồ sơ; Báo phí:

Vui lòng gọi: 0983.372401 - 0914.900680

 

Websites:

http://giayphepkinhdoanh.org: Chuyên trang Lập cty, Thay đổi ĐKKD cty

http://dangkybanquyen.net.vn Chuyên trang Đăng ký Logo, Nhãn hiệu, Bản quyền

http://thutucdautu.net Chuyên trang Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

Văn phòng Giao dịch

Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805 - Email: LuatTueNguyen@gmail.com

 

Các dịch vụ khác
Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: luattuenguyen@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM

Địa chỉ: Số 79, phố Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Hà Nội - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Văn phòng TP.HCM - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Hotline: 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB