Gia hạn Giấy chứng nhận Đầu tư

3483 người đọc

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi được thành lập, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

TUỆ NGUYỄN LEGAL sẽ tư vấn cho khách hàng thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư;
Giúp khách hàng soạn thảo hồ sơ pháp lý; 
Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà đầu tư tại Việt Nam.

 

Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận Đầu tư :
- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý Đầu tư - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn và chuẩn bị thủ tục hồ sơ theo quy định.
* Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu, sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.
+ Đối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp thì phải xuất trình CMND (hoặc hộ chiếu hoặc chứng từ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định) và Văn bản ủy quyền có xác nhận chính quyền địa phương hoặc Công chứng nhà nước.
+  Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ (đầu mục hồ sơ đầy đủ và kê khai đầy đủ theo qui định): lập và giao biên nhận hồ sơ cho chủ đầu tư  theo qui định. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định.
* Bước 3: Căn cứ ngày hẹn trên Biên nhận, người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp hoặc người đại diện ủy quyền của Doanh nghiệp đến Tổ tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả giải quyết.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
* Bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu);
* Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
* Bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng liên doanh hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh (trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài và (hoặc) thay đổi nội dung nội dung đăng ký kinh doanh);
* Bản sửa đổi bổ sung Điều lệ doanh nghiệp (trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài);
b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ (01bộ gốc,  01 bộ copy).
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): các Bộ, Sở, Ban ngành có liên quan.
- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.
- Lệ phí (nếu có): không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
* Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) (Phụ lục I-4, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam);
* Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn liền với  thành lập Chi nhánh) (Phụ lục I-5, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam);
* Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn liền với  thành lập doanh nghiệp) (Phụ lục I-6, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam);
* Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư (Phụ lục I-16, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam);
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Điều kiện về Thời hạn hoạt động dự án có vốn đầu tư nước ngoài:
* Thời hạn hoạt động của dự án có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với yêu cầu hoạt động dự án và không quá năm mươi năm; trường hợp cần thiết, Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn đối với dự án nhưng không quá bảy mươi năm.
* Thời hạn hoạt động của dự án được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư.
-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Luật Đầu tư năm 2005.
* Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
* Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính Phủ về Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
* Quyết định số 731/TTg ngày 03 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
* Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
* Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
* Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 23/04/2009.

Trong quá trình thực hiện việc Gia hạn Giấy chứng nhận Đầu tư, TUỆ NGUYỄN LEGAL sẽ thực hiện các việc sau:
1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư;
- Tư vấn điều kiện gia hạn giấy chứng nhận đầu tư ;
- Tư vấn các thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư;
- Tư vấn các vấn đề liên quan khác.
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư như:
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư cho khách hàng;
- Đại diện lên cơ quan Nhà Nước để nộp Hồ sơ Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư cho khách hàng;
- Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
- Đại diện nhận Giấy chứng nhận Đầu tư cho khách hàng sau khi hoàn thành thủ tục gia hạn;
- Công chứng giấy tờ cho khách hàng để tiến hành thủ tục tiếp theo;

 

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
 
CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ & SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 
 
 

Liên hệ Tư vấn thủ tục; Hồ sơ; Báo phí:

Vui lòng gọi: 0983.372401 - 0914.900680

 

Websites:

http://giayphepkinhdoanh.org: Chuyên trang Lập cty, Thay đổi ĐKKD cty

http://dangkybanquyen.net.vn Chuyên trang Đăng ký Logo, Nhãn hiệu, Bản quyền

http://thutucdautu.net Chuyên trang Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

Văn phòng Giao dịch

Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805 - Email: LuatTueNguyen@gmail.com

 

Các dịch vụ khác
Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: luattuenguyen@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM

Địa chỉ: Số 79, phố Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Hà Nội - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Văn phòng TP.HCM - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Hotline: 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB