A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$vi_desc

Filename: controllers/main.php

Line Number: 98

Về Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp quy định về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập như thế nào?

Điều 84 Luật Doanh nghiệp quy định:

1. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán và phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty phải thông báo việc góp vốn cổ phần đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;

b) Tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán, số cổ phần các cổ đông sáng lập đăng ký mua;

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông sáng lập là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần đăng ký mua, số cổ phần và trị giá cổ phần đã thanh toán, loại tài sản góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập;

d) Tổng số cổ phần và giá trị cổ phần đã thanh toán của các cổ đông sáng lập;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật của công ty phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại đối với công ty và người khác do thông báo chậm trễ hoặc thông báo không trung thực, không chính xác, không đầy đủ.

3. Trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì số cổ phần chưa góp đủ đó của cổ đông sáng lập được xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Các cổ đông sáng lập còn lại góp đủ số cổ phần đó theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty;

b) Một hoặc một số cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó;

c) Huy động người khác không phải là cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó; người nhận góp vốn đó đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty. Trong trường hợp này, cổ đông sáng lập chưa góp cổ phần theo đăng ký đương nhiên không còn là cổ đông của công ty.

Khi số cổ phần đăng ký góp của các cổ đông sáng lập chưa được góp đủ thì các cổ đông sáng lập cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số cổ phần chưa góp đủ đó.

4. Trường hợp các cổ đông sáng lập không đăng ký mua hết số cổ phần được quyền chào bán thì số cổ phần còn lại phải được chào bán và bán hết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5. Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty.

Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ.

Tôi đang làm giám đốc công ty TNHH vậy có được làm Giám đốc Công ty cổ phần hay không?

Khoản 2 Điều 116 Luật Doanh nghiệp quy định : “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.”

Một doanh nghiệp trong nước muốn lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài có được không

Khoản 5 Điều 37 Luật Doanh nghiệp quy định: “Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện, chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính. Trình tự và thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện do Chính phủ quy định”.

Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền gì?

Điều 49 Luật Doanh nghiệp quy định:

1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên;

đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký các quyết định của Hội đồng thành viên;

e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá năm năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. Trường hợp Điều lệ công ty quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì các giấy tờ giao dịch phải ghi rõ điều đó.

5. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng thành viên uỷ quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có thành viên được uỷ quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán.

Nhờ anh chị giải thích giùm. Nếu tôi là cán bộ công nhân viên nhà nước, vậy tôi có được tham gia góp vốn vào công ty khác được không. Xin cảm ơn.

Tại điểm b, khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2005 quy định:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

 Nếu quý ông (bà) là cán bộ công nhân viên nhà nước và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thì không được tham gia thành lập, quản lý hoặc góp vốn thành lập vào công ty khác.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic?

Theo quy định tại Nghị định 140/2007/NĐ-CP thì kinh doanh dịch vụ logistic là ngành nghề kinh doanh cần phải đáp ứng các điều kiện như sau: 

1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.

2. Có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp thẩm định giá là gì?

Nghị định 101/2005/NĐ-CP quy định: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện sau đây được thành lập doanh nghiệp thẩm định giá:

1. Có đủ các điều kiện về thành lập các loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật tương ứng với loại hình doanh nghiệp.

- Công ty cổ phần;

- Công ty TNHH;

- Doanh nghiệp tư nhân;

- Công ty hợp danh./.

2. Có từ 3 thẩm định viên về giá trở lên. Đối với công ty hợp danh thì tất cả thành viên hợp danh phải là thẩm định viên về giá. Đối với các doanh nghiệp khác thì người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp phải là thẩm định viên về giá. Đối với doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp phải là thẩm định viên về giá.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ nào?

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư có thẩm quyền. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại khoản 5 Điều 158 của Luật Doanh nghiệp bao gồm:

a) Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của Toà án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;

b) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

c) Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

d) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

đ) Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp;

e) Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;

g) Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.

4. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

5. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, thì những người quy định tại khoản 4 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết; và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền.

6. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, cơ quan nhận hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại khoản 3 Điều này thông báo với cơ quan thuế, cơ quan công an về việc giải thể doanh nghiệp và xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh hoặc sổ đăng ký đầu tư, nếu cơ quan thuế và cơ quan công an có liên quan không có yêu cầu khác.

Ngành nghề kinh doanh yêu cầu có chứng chỉ hành nghề của người giữ chức danh quản lý của doanh nghiệp trước đăng ký kinh doanh:

 

1/ Kinh doanh dịch vụ pháp lý

2/ Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm

3/ Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y

4/ Kinh doanh dịch vụ thiết kế quy họach xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng.

5/ Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

6/  Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, mua bán thuốc bảo vệ thực vật

7/ Kinh doanh dịch vụ xông hơi khử trùng.

8/ Kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải

9/ Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

10/ Kinh doanh dịch vụ kế toán

11/ Dịch vụ môi giới bất động sản;

12/ Dịch vụ định giá bất động sản;

13/ Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

Điều 57 Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định: “Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất mười năm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh.

2. Ngành, nghề kinh doanh.

3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.

5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc của đại diện hộ kinh doanh.

Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Điều 57 Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định: “Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất mười năm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh.

2. Ngành, nghề kinh doanh.

3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.

5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc của đại diện hộ kinh doanh.

Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Công ty TNHH đã hoạt động được 3 năm muốn hoạt động kinh doanh bất động sản có đăng ký được không và cần những gì?

Được đăng ký nhưng ngành nghề kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiên nên Theo khoản 1.2 Thông tư 13 của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản thì: Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản thì hồ sơ xác nhận vốn pháp định phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp đó được ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm đăng ký hoặc năm trước liền kề năm đăng ký) đảm bảo lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định 153/2007/NĐ-CP (6 tỷ đồng).

Xin Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết tôi muốn kinh doanh một số ngành nghề nhưng tôi tìm trong Quyết định 10/2007/QĐ-TTg không có mã ngành, vậy tôi lấy mã ngành ở đâu?

1. Ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được ghi theo Hệ thống ngành kinh tế quốc dân, trừ những ngành, nghề cấm kinh doanh.

2. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế quốc dân nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

3. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế quốc dân và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi ngành, nghề kinh doanh đó vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê để bổ sung mã mới.

4. Đối với ngành, nghề kinh doanh quy định phải có chứng chỉ hành nghề, mỗi cá nhân chỉ được sử dụng chứng chỉ hành nghề để đăng ký kinh doanh ở một doanh nghiệp.

5. Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các Luật, Pháp lệnh hoặc Nghị định của Chính phủ. Nghiêm cấm việc ban hành và quy định không đúng thẩm quyền về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

 

TRÊN ĐỊA BÀN CÓ PHÒNG CÔNG CHỨNG THÌ CÓ ĐƯỢC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG TẠI PHƯỜNG KHÔNG?

Câu hỏi:
Tôi muốn hỏi, trường hợp tôi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tháng 10/2007. Lúc này luật công chứng và nghị định 79/2007 ra đời đã có hiệu lực. Trên địa bàn nơi bất động sản đã có phòng công chứng thì phải chứng thực hợp đồng chuyển nhượng đất đó tại UBND xã phường hay công chứng tại phòng công chứng.
Trả lời: 

Luật Công chứng số 82/2006/QH11 có hiệu lực từ ngày 01/7/2007 và Nghị định số79/2007/NĐ-CP ngày 18/5//2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo) đã phân định rõ thẩm quyền công chứng và chứng thực. Theo đó: thẩm quyền công chứng thuộc về công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng (gồm Phòng công chứng và Văn phòng công chứng); Thẩm quyền chứng thực (chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký) thuộc về Phòng tư pháp cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn... Điều 2 Luật Công chứng đã nêu rõ: Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch) bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. Do đó, UBND cấp xã không còn thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch nữa.

 

Tuy nhiên, trong thời gian đầu khi mà các tổ chức hành nghề công chứng chưa phát triển và chưa đủ khả năng để đáp ứng yêu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch ngày càng tăng của xã hội thì trên nhiều địa bàn, UBND xã, phường vẫn có thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch khi có yêu cầu của người dân. Việc chuyển giao toàn bộ các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng chưa thể thực hiện ngay tức khắc mà phải tiến hành từng bước căn cứ vào tình hình của từng địa phương. Theo đó, trong Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, Bộ tư pháp đã có chỉ đạo như sau: Luật Công chứng và Nghị định số 79 đã phân biệt rõ hai loại hoạt động công chứng và chứng thực, theo đó công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch; còn Phòng Tư pháp cấp huyện, Uỷ ban nhân cấp xã có thẩm quyền chứng thực bản sao giấy tờ từ bản chính, chứng thực chữ ký. Để tạo điều kiện cho Phòng Tư pháp cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã tập trung thực hiện tốt công tác chứng thực bản sao, chữ ký theo quy định của Nghị định số 79, đồng thời từng bước chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện theo đúng tinh thần của Luật công chứng, góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cần thực hiện các biện pháp phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương; căn cứ vào tình hình phát triển của tổ chức hành nghề công chứng để quyết định giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện; trong trường hợp trên địa bàn huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khác hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.

 

Đối chiếu với trường hợp bạn nêu, trên địa bàn nơi có bất động sản đã có Phòng công chứng thì sẽ có hai khả năng như sau:

 

- Thứ nhất, nếu UBND tỉnh đã có chỉ đạo giao toàn bộ các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện (khi Phòng công chứng đã có khả năng đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch của người dân) thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bạn phải được công chứng tại Phòng công chứng, UBND xã phường không còn thẩm quyền chứng thực hợp đồng đó nữa.

 

- Thứ hai, mặc dù đã có Phòng công chứng nhưng việc công chứng các hợp đồng, giao dịch của người dân chưa được đáp ứng đầy đủ và UBND tỉnh vẫn chưa có quyết định về việc chuyển giao toàn bộ các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng hoặc trên địa bàn nơi có bất động sản chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì khi giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn có thể lựa chọn công chứng tại Phòng công chứng hoặc chứng thực tại UBND xã, phường, thị trấn

 

 

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ

 

CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ SPVN

 

Liên hệ Tư vấn thủ tục; Giải đáp thắc mắc pháp lý; Báo Phí:

Vui lòng gọi: 1900 6557 - Nhánh số 6 (24H/7)

 

Liên hệ Yêu cầu thực hiện Dịch vụ:

Vui lòng gọi: 0904.686594 - 0983.372401

 

Websites:

http://spvn.vn: Website SPVN INVEST & I.P giới thiệu dịch vụ

http://spvnlaw.vn: English version for foreign Investors;

http://giayphepcon.vn: Chuyên trang Giấy phép (GP An toàn VSTP, Mã số mã vạch, ICP...)

http://dangkybanquyen.net.vn Chuyên trang Sở hữu trí tuệ (Nhãn hiệu, sáng chế....)

http://giayphepdautu.com.vn Chuyên trang Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

http://ipprotection.vn Chuyên trang Sở hữu trí tuệ tiếng Anh - I.P in English

http://thaydoidangkykinhdoanh.com.vn Chuyên trang Dịch vụ thay đổi nội dung ĐKKD cty

 

Văn phòng tại Hà Nội:

Địa chỉ: Số 11 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.4).6 285 2839 - Fax: (84.4).6 285 1287 - Email: info@spvn.vn

 

Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Lầu 8, số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Tel: (84.8).6291 8033 - Fax: (84.8).6291 8033 - Email: south.office@spvn.vn

  

  

Văn phòng đại diện có được khắc con dấu riêng không? Nếu được thì làm thủ tục tại đâu?

Công ty chúng tôi tại Vĩnh Phúc vừa làm xong thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động của VPĐD tại HN, theo quy định của pháp luật thì VPĐD có được khắc con dấu riêng không? Nếu được thì làm thủ tục tại đâu?

 

Trả lời: Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chúng tôi trả lời bạn như sau: 

Văn phòng đại diện được quyền đăng kí con dấu riêng để thuận tiện cho quá trình hoạt động. Bạn tiến hành thủ tục đăng kí dấu cho Văn phòng đại diện tại Công an thành phố Hà Nội.

 

 

 

 

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản là gì?

Để thành lập sàn Bất động sản tại Hà Nội cần đáp ứng những điều kiện cơ bản như sau:

 

1. Điều kiện về tư cách pháp lý sàn giao dịch Bất động sản

Sàn giao dịch Bất động sản phải là pháp nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ Sàn gia dịch Bất động sản hoặc là tư cách pháp lý riêng.

2. Điều kiện về chứng chỉ hành nghề sàn giao dịch Bất động sản:

Sàn giao dịch bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc môi giới bất động sản có chứng chỉ môi giới bất động sản. Nếu có dịch vụ định giá bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc định giá bất động sản có chứng chỉ định giá bất động sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Điều kiện về trụ sở và văn phòng sàn giao dịch Bất động sản:

- Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động.

- Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, biển hiệu và phải có địa chỉ giao dịch ổn định tối thiểu trong thời hạn 01 năm (12 tháng).

4. Điều kiện về cơ cấu tổ chức và hoạt động sàn giao dịch Bất động sản:

- Có quy chế tổ chức và hoạt động phù hợp, trong đó quy định rõ quyền và nhiệm vụ của Sàn...

- Cơ cấu tổ chức có Giám đốc và phó Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản.

 

Xin hỏi doanh nghiệp đăng ký ngành nghề bưu chính, chuyển phát thì cần điều kiện gì hay không?

Khoản 1 Điều 5 Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định điều kiện tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính:

a) Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;

b) Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam

Tôi đang định thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ, tuy nhiên tôi tốt nghiệp Đại học Thương mại chuyên ngành Kế toán, vậy cho hỏi tôi có đủ điều kiện để đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ hay không?

Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và những người trong hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, giám đốc, Phó giám đốc và các sáng lập viên tham gia thành lập doanh nghiệp phải có đủ các điều kiện sau đây:

 +   Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp bị cấm không được thành lập, quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ và trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ bảo vệ (người bị Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp; người đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, bị phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách hoặc bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ hoặc người có tiền án về các tội do lỗi cố ý hoặc người đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính; người nghiện ma túy).

 +   Có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành Kinh tế, Luật.

 +   Những người đã làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ khác đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn phải thỏa mãn thêm điều kiện: trong ba năm trước liền kề không làm quản lý hoặc giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Chúng tôi định đăng ký thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Vậy cho hỏi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ có cần chứng minh tài liệu về địa chỉ trụ sở chính không?

Điều 10. Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ

1. Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải ổn định ít nhất từ một năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ một năm trở lên.

2. Trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Công an cấp tỉnh nơi đi và nơi đến chậm nhất là mười lăm ngày trước khi thực hiện việc di chuyển địa điểm.

Chúng tôi định đăng ký thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Vậy cho hỏi vốn điều lệ quy định đối với lĩnh vực kinh doanh “dịch vụ bảo vệ” là bao nhiêu và thủ tục đăng ký vốn pháp định như thế nào?

Điều 9 Nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 quy định:

1. Đối với tổ chức, cá nhân trong nước:

Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định nêu trên trong suốt quá trình hoạt động.

2. Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn quy định tại khoản 1 nêu trên bao gồm:

a) Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

b) Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;

c) Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

3. Đối với doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước:

Doanh nghiệp nước ngoài phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ bảo vệ, có số vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 500.000 USD trở lên; đã có thời gian hoạt động kinh doanh liên tục từ năm năm trở lên; có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện cho phần vốn góp của doanh nghiệp trong liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.

Chúng tôi định đăng ký thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Vậy cho hỏi doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề “dịch vụ bảo vệ” có được đăng ký kinh doanh các ngành nghề khác không?

Khoản 3 Điều 3 Nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 quy định: “Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài dịch vụ bảo vệ theo quy định của Nghị định này” hay được hiểu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ là chuyên doanh.

Thời điểm Công ty Cổ phần phải lập sổ đăng ký cổ đông và nội dung của sổ đăng ký cổ đông?

Điều 86 Luật Doanh nghiệp quy định:  

 

1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức;

đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

4. Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên phải được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có được tỷ lệ sở hữu đó.

Tôi đăng ký thành lập CTCP với: Vốn điều lệ của công ty: 1.680.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng)

 Tôi đăng ký thành lập CTCP với:

Vốn điều lệ của công ty: 1.680.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng)
Số vốn này được chia thành 168.000 cổ phần.
Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
Trong đó:
+ Tổng số cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua: 100.000 cổ phần.
+ Tổng số cổ phần dự kiến chào bán: 68.000 cổ phần
nhưng được hướng dẫn là phải đăng ký lại như sau: 
Vốn điều lệ của công ty: 1.680.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng)
Số vốn này được chia thành 168.000 cổ phần.
Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
Trong đó:
+ Tổng số cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua: 168.000 cổ phần.
+ Tổng số cổ phần dự kiến chào bán: 0 cổ phần
Xin hỏi việc không cho phép đăng ký Tổng số cổ phần dự kiến chào bán dựa trên quy định nào của nhà nước?

 Trả lời:

Sở Kế hoạch và Ðầu tư xin phúc đáp câu hỏi của ông (bà) như sau:
 

Căn cứ Khoản 4 Ðiều 40 Nghị định 43/2010/NÐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì "Vốn điều lệ công ty cổ phần không bao gồm giá trị của số cổ phần được quyền chào bán".
 

Căn cứ Khoản 4 Ðiều 6 Nghị định 102/2010/NÐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thì: Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá số cổ phần đã phát hành. Số cổ phần đã phát hành là số cổ phần mà các cổ đông đã thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá các cổ phần do các cổ đông sáng lập và các cổ đông phổ thông khác đã đăng ký mua và được ghi trong Ðiều lệ công ty; số cổ phần này phải được thanh toán đủ trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp."
 

Theo đó, doanh nghiệp có thể đăng ký cổ phần dự kiến chào bán khi đăng ký thành lập công ty cổ phần. Tuy nhiên, vốn điều lệ của công ty tại thời điểm thành lập chỉ bao gồm tổng giá trị mệnh giá các cổ phần do các cổ đông sáng lập và các cổ đông phổ thông khác đã đăng ký mua và được ghi trong Ðiều lệ công ty, không bao gồm giá trị mệnh giá của các cổ phần dự kiến chào bán.
Ðề nghị doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện.

Thời điểm Công ty Cổ phần phải lập sổ đăng ký cổ đông và nội dung của sổ đăng ký cổ đông?

Điều 86 Luật Doanh nghiệp quy định:  

1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức;

đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

4. Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên phải được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có được tỷ lệ sở hữu đó.

Anh/ chị cho tôi hỏi: 1.Tôi đang làm hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập và người đại diện pháp luật của công ty, tôi có thể làm chung một bộ hồ sơ (biên bản họp hội đồng cổ đông và biên bản thanh lý) được ko?

Anh/ chị cho tôi hỏi:

1.Tôi đang làm hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập và người đại diện pháp luật của công ty, tôi có thể làm chung một bộ hồ sơ (biên bản họp hội đồng cổ đông và biên bản thanh lý) được ko?
2. Theo Khoản 5 điều 84 Luật doanh nghiệp năm 2005, việc chuyển nhương cổ phần của cổ đông sáng lập cho người không phải cổ đông sáng lập phải được sự chấp thuận của cổ đông, vậy hợp đồng chuyển nhượng phải được lập trước hay sau khi cuộc họp đại hội đồng cổ đông xảy ra? Vì mâu thuẫn chỗ này nên tôi chưa thể hoàn tất hồ sơ đăng ký kinh doanh. Mong anh /chị giải đáp giúp.
Chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Doanh nghiệp có thể cùng lúc nộp 2 bộ hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập à thay đổi người đại diện theo pháp luật.
Khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: "Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Ðại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty". Do đó, sau khi đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chuyển nhượng để thay đổi cổ đông sáng lập thì cổ đông mới có thể chuyển nhượng.

Cty TNHH MTV do cá nhân làm chủ có cần làm "Sổ đăng ký thành viên" và "thông báo góp vốn" gửi đến Sở KHÐT không?

Điều 65 Luật Doanh nghiệp quy định về nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

1. Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết; trường hợp không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

2. Tuân thủ Điều lệ công ty.

3. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty.

Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

4. Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.

5. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Hiện nay tôi muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng, xin hỏi thủ tục như thế nào

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương đang sử dụng phần mềm Hệ thống ĐKKD quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng. Tạm thời hệ thống này chưa có chức năng ĐKKD qua mạng, đề nghị ông bà vui lòng lập hồ sơ và nộp trực tiếp tại trụ sở Phòng ĐKKD của Sở KH và ĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Anh chị cho tôi hỏi: Hiện tại tôi đang làm chủ DNTN, bây giờ tôi có thể tiếp tục đứng tên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên được không. Rất mong được hồi âm sớm của anh chị. Tôi xin chân thành cảm ơn

 Luật Doanh nghiệp, Nghị định và các văn bản hướng dẫn có liên quan không quy định cấm 1 cá nhân là chủ doanh nghiệp đồng thời là đại diện theo pháp luật của công ty TNHH cùng lúc.

Em đang dự định thành lập DNTN, nhưng em chưa rõ giưa DNTN và Công ty TNHH một thành viên có gì giống nhau và khác nhau?

Căn cứ Ðiều 63 Luật Doanh nghiệp thì:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Căn cứ Ðiều 38 Luật Doanh nghiệp thì:
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:
a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;
b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;
c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43, 44 và 45 của Luật này.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.Ể

Căn cứ Ðiều 141 Luật Doanh nghiệp thì 
1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. 

Ngoài ra, việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp là quyền chủ động của quý ông (bà)

Công ty TNHH hai thành viên của chúng tôi hiện nay có 02 thành viên cùng nhau góp vốn từ khi thành lập với tỷ lệ là 50 -50. Nay chúng tôi dự định thay đổi tỷ lệ góp vốn giữa 02 thành viên là 70 -30 thì có được không và thủ tục thế nào? Xin cảm ơn!

 Về vấn đề Ông, bà hỏi, chúng tôi có ý kiến như sau:

Điều 40 Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/04/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

c) Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

d) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi;

đ) Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty và Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,. Quyết định, biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông và quyết định của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty

Cho mình hỏi là công ty mình có thuê một căn nhà làm kho chứa hàng, vậy mình phải làm thủ tục đăng ký kho chứa hàng như thế nào ạ?

Trường hợp Quý ông (bà) hỏi, đề nghị công ty làm thủ tục đăng ký kho chứa hàng dưới hình thức chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh công ty tại Phòng Ðăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Ðầu tư.

Công ty cổ phần chúng tôi vừa Đại hội cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ về việc quy định thêm chức danh quản lý là Phó Chủ tịch HĐQT. Xin hỏi quy định như vậy có đượcc không?

Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định: Người quản lý doanh nghiệp là chủ sở hữu, giám đốc doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác do Điều lệ công ty quy định.

Điều 22 Luật Doanh nghiệp quy định về Nội dung Điều lệ công ty

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Ngành, nghề kinh doanh.

3. Vốn điều lệ; cách thức tăng và giảm vốn điều lệ.

4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

5. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần của cổ đông sáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại đối với công ty cổ phần.

6. Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần.

7. Cơ cấu tổ chức quản lý.

8. Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

9. Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

10. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên.

11. Những trường hợp thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần.

12. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.

13. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.

14. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

15. Họ, tên, chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của chủ sở hữu công ty, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

16. Các nội dung khác do thành viên, cổ đông thoả thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Xin thông báo để Ông, bà biết.

Công ty em có thay đổi thành viên trong giấy phép kinh doanh, em đã hoàn thành xong thủ tục và nhận biên nhận hẹn ngày đến lấy. Sau đó, đến ngày lấy, em không nhận được giấy phép mới mà chỉ nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Về trường hợp ông/bà nêu, đề nghị người đại diện pháp luật của công ty ký hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thống nhất với chữ ký đã ký trong hồ sơ đăng ký kinh doanh từ các lần trước  trong hồ sơ để Phòng Ðăng ký kinh doanh có cơ sở giải quyết hồ sơ. Trường hợp người đại diện theo pháp luật thay đổi chữ ký thì cần đăng ký lại với Phòng đăng ký kinh doanh

Cho tôi hỏi thủ tục sau khi đăng ký kinh doanh có mục: thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh. Vậy cho tôi hỏi tôi làm theo mẫu nào và phải nộp lên đâu ạ? Xin cám ơn

Khoản 2 Điều 37 Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hiện nay chưa có mẫu biểu nào quy định về nội dung Thông báo, vì vậy doanh nghiệp căn cứ vào thực tế của mình để lập thông báo cho phù hợp với quy định.

Tôi và chị tôi thành lập công ty TNHH 2 thành viên do chị tôi là người đại diện pháp luật. Nhưng vì lý do công việc chị tôi thường xuyên di công tác nên phải làm giấy ủy quyền để tôi vẫn có thể tiến hành mọi giao dịch. Vậy cho tôi hỏi giấy ủy quyền đó chỉ

Trường hợp của doanh nghiệp đề nghị thực hiện theo Ðiều 46 Luật doanh nghiệp : Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Ðiều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú tại Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên ba mươi ngày thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Ðiều lệ công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty

Tôi muốn xin giấy phép kinh doanh ngành bao bì - dịch vụ in ấn quảng cáo với loại hình cty một thành viên, vậy tôi cần nộp giấy tờ gì xin quý sở hướng dẫn giúp. chân thành cảm ơn!

Trường hợp Ông, bà muốn thành lập công ty TNHH một thành viên đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ in ấn, quảng cáo, đề nghị Ông, bà nghiên cứu và lập hồ sơ theo quy định Điều 21 Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/04/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hiện tại là loại hình cty TNHH 2TV khi đổi qua loại hình Cty TNHH 1 TV thì tên công ty mới có bắt buộc phải đổi thành Công Ty TNHH Một Thành Viên hay vẫn có thể giữ nguyên như tên cũ.

Sở Kế hoạch và Ðầu tư xin phúc đáp câu hỏi của quý ông (bà) như sau: 

Trong trường hợp này, tên của công ty sau khi chuyển đổi loại hình hình doanh nghiệp không yêu cầu phải có cụm từ một thành viên.

Xin cho em hỏi Người đại diện Pháp luật của công ty em thay đổi địa chỉ hộ khẩu thường trú thì công ty em có phải đăng ký thay đổi tại Sở Kế Hoạch Ðầu Tư không ạ vì em tìm không thấy mục thay đổi địa chỉ thường trú của người đại diện theo pháp luật ạ

Trường hợp thay đổi thông tin cá nhân của đại diện pháp luật, đề nghị doanh nghiệp thực hiện thủ tục bổ sung thông tin theo quy định Điều 21 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:

Trường hợp doanh nghiệp chỉ bổ sung thay đổi những thông tin về số điện thoại, fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong hồ sơ đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục III-9 đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, trao Giấy biên nhận và thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Mỗi lần cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thuộc trường hợp này được coi là một lần đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

công ty chúng tôi dự định chuyển trụ sở chính về chi nhánh (khác quận), vậy chúng tôi cần làm những thủ tục gì và thời gian hoàn thành các thủ tục? Xin cảm ơn.

Điều 33 Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/04/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Điều 28 Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/04/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Chào quý anh/chị! Cho tôi hỏi nhà ở chung cư có làm nơi giao dịch để đăng ký KD được không?

Bộ Xây dựng có văn bản số 03/BXD-QLN ngày 12/01/2010 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc thực hiện các quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư, trong đó ghi rõ “đề nghị Sở ngừng cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại căn hộ trong nhà chung cư”.

Tôi đã thành lập cty đang hoat động tại tp. Hà Nội, nay muốn mở chi nhánh thu mua hàng hóa tại tỉnh khác sau đó vận chuyển về Tp. Hà Nội xuất đi các nước, vui lòng cho biết thủ tục thế nào.

Theo như nội dung hỏi của Ông, bà, thì công ty cần phải lập Chi nhánh của công ty tại các tỉnh, thành phố đó. Về thủ tục thành lập Chi nhánh công ty thì đề nghị Ông, bà nghiên cứu Điều 33Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/04/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập hồ sơ phù hợp quy định của pháp luật

Tôi có câu hỏi muốn hỏi như sau: Theo luật doanh nghiệp quy định thì Công ty TNHH 2 thành viên thành lập sau 2 năm sẽ được giảm vốn. Vậy muốn giảm vốn thì dựa vào tình hình hoạt động công ty. Vậy tình hình công ty làm ăn thu lỗ hoặc ko có doanh thu thì có được giảm vốn không ?

Theo quy định tại Ðiều 60 Luật doanh nghiệp thì Công ty TNHH được giảm vốn điều lệ của công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm, kể từ ngày đăng ký kinh doanh; đồng thời vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.
Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, không đủ điều kiện thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản, do đó không đủ điều kiện để thực hiện giảm vốn điều lệ công ty.

Trân trọng.

Cty chúng tôi là công ty cổ phần 3 thành viên nay chúng tôi muốn đổi sang cty TNHH 2 thành viên thì cần thủ tục gì cụ thế xin Qúy cơ quan hướng dẫn giúp .Tôi xin chân thành cám ơn.

Khoản 4 Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định trường hợp chuyển đổi công ty trách cổ phần thành công ty nhiệm hữu, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

a) Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;

b) Quyết định và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;

c) Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi;

d) Danh sách thành viên và các giấy tờ theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Doanh nghiệp;

đ) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thoả thuận góp vốn đầu tư.

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi, công ty phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty được chuyển đổi.

Đề nghị quý Sở hướng dẫn những trường hợp nào thì cổ đông có quyền dự họp?

Điều 101 Luật Doanh nghiệp quy định về quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức trực tiếp hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo uỷ quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 96 của Luật này thì uỷ quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a) Trường hợp cổ đông là cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được uỷ quyền dự họp;

b) Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp;

c) Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.

Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp.

3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:

a) Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b) Người uỷ quyền đã chấm dứt việc uỷ quyền.

4. Quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng nếu công ty nhận được thông báo bằng văn bản về một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này chậm nhất hai mươi tư giờ trước giờ khai mạc cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông.

5. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ:
 
CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ & SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 
 
 

Liên hệ Tư vấn thủ tục; Hồ sơ; Báo phí:

Vui lòng gọi: 0983.372401 - 0914.900680

 

Websites:

http://giayphepkinhdoanh.org: Chuyên trang Lập cty, Thay đổi ĐKKD cty

http://dangkybanquyen.net.vn Chuyên trang Đăng ký Logo, Nhãn hiệu, Bản quyền

http://thutucdautu.net Chuyên trang Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

Văn phòng Giao dịch

Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805 - Email: LuatTueNguyen@gmail.com

 

Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: luattuenguyen@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM

Địa chỉ: Số 79, phố Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Hà Nội - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Văn phòng TP.HCM - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Hotline: 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB