Đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất

SPVN xin đưa ra Mẫu đơn xin tách thửa đất thành nhiều thửa đất hoặc hợp nhiều thửa đất với nhau dành cho người có quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất có nhu cầu xin tách thửa hoặc hợp thửa nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường của Tỉnh.

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

.....Giờ….phút, ngày…/…/….…

Quyển số ……, Số thứ tự.......

Người nhận hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

           

ĐƠN XIN TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

 

 

 

Kính gửi:...........................................................................

 

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )

1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):...........................................................................

  1.2 Địa chỉ........................................................................................................................... .....

.....................................................................................................................................................

2. Xin tách, hợp thửa đất như sau:

2.1. Xin tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

   a) Thửa đất số:………..…..………….……;            b) Tờ bản đồ số:…....…............………;

   c) Địa chỉ thửa đất:……………………………………..…….………..…………..……..…

   d) Số phát hành Giấy chứng nhận: .......................................................................

       Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận :..................................; ngày cấp ...../...../.......

2.2. Xin hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Địa chỉ thửa đất

Số phát hành

Giấy chứng nhận

Số vào sổ cấp giấy

chứng nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lý do tách, hợp thửa đất...................................................................................................... .....................................................................................................................................................

4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

      - Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có);

         .....................................................................................................................................

     

                     

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

                                                                                                          ……, ngày .... tháng ... năm ......

                                                                                                                    Người viết đơn

                                                                  (ký, ghi rõ họ tên)                                        

 


II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

 

 

Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

 

 

Ngày….. tháng…. năm …..

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

    

Các tin tức khác
Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: luattuenguyen@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM

Địa chỉ: Số 79, phố Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Hà Nội - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Văn phòng TP.HCM - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Hotline: 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB