Hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Công ty luật SPVN INVEST & I.P cung cấp mẫu Hợp đồng thuê khoán chuyên môn để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý mà Quý khách hàng còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ hotline 19006557.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

, ngày     tháng      năm

 

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN

 (Chỉ dùng cho việc thuê khoán chuyên môn)

 

- Căn cứ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Chúng tôi gồm:

Bên A:

Đại diên ông:  …………………           Chức vụ:

Tài khoản:     .

Mã ĐVQHNS:

Điện thoại: .

Chủ nhiệm đề tài ông:

Địa chỉ: (Phòng chuyên môn, tên cơ quan, địa chỉ)

Bên B: Đại diện là ông (bà): Nguyễn Văn A (Đại diện cho …. cán bộ - trong trường hợp đại diện cho nhiều cán bộ thực hiện hợp đồng)

Chức vụ chuyên môn:

1. Nguyễn Văn A                                          Số tài khoản: ............. - Ngân hàng: ......

2. Nguyễn Văn B                                          Số tài khoản: ............. - Ngân hàng: ......

3. ...................                                               ...................                     ...................

Địa chỉ (Phòng chuyên môn, tên cơ quan và địa chỉ):

Điện thoại:

Cùng nhau thoả thuận các điều khoản sau:

Điều 1: Bên A giao cho bên B thực hiện các công việc dưới đây: (ghi rõ từng nội dung công việc và kinh phí thực hiện phù hợp với nội dung đã được phê duyệt)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

Điều 2: Sản phẩm Bên B phải giao cho bên A là: (Ghi rõ tên sản phẩm,số lượng, bài báo, qui trình công nghệ, các tham số liên quan …)

.....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Điều 3: Bên B phải thực hiện công việc giao trên trong thời gian từ ngày ____ tháng ___ năm ___ đến  ngày ____ tháng ___ năm ___

Điều 4: Tổng kinh phí bên A phải trả cho bên B để thực hiện hợp đồng  là :

Bằng số:

Bằng chữ:

Phương thức thanh toán: (Ghi rõ phương thức thanh toán 100% sau khi nghiệm thu hợp đồng hoặc tạm ứng trước 30% giá trị hợp đồng; 70% còn lại được thanh toán sau khi nghiệm thu thanh lý hợp đồng – phải ghi rõ số tiền tương ứng là bao nhiêu)

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điều 5: Bên B phải thực hiện đúng nghĩa vụ của cá nhân hoạt động Khoa học và Công nghệ theo Luật Khoa học và Công nghệ và các quy định pháp luật liên quan.

Điều 6: Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hai bên cùng nhau thoả thuận để giải quyết.

Hợp đồng này làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Các tin tức khác
Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: luattuenguyen@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM

Địa chỉ: Số 79, phố Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Hà Nội - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Văn phòng TP.HCM - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Hotline: 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB