Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

TUỆ NGUYỄN LEGAL cung cấp mẫu Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý mà Quý khách hàng còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0983.372401.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số:..../QĐ-PT

....., ngày..... tháng.... năm 20...

 

QUYẾT ĐỊNH

KHÔNG CHẤP NHẬN VIỆC KHÁNG CÁO QUÁ HẠN

Toà......................

Với Hội đồng xét kháng cáo quá hạn gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông (Bà)

Các Thẩm phán:          Ông (Bà)                                    

Ông (Bà)

Nhận thấy:

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày.......... tháng.......... năm………………...……….. (1).......

có đơn kháng cáo với nội dung (2)..................................................................................

Xét thấy:

Việc kháng cáo của.............................. là quá thời hạn quy định tại Điều 245 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Việc kháng cáo quá hạn là do (3)

Theo hướng dẫn tại mục 5 Phần I Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự, thì lý do kháng cáo quá hạn trong trường hợp này là không chính đáng.

Căn cứ vào Điều 247 của Bộ luật tố tụng dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn của…................................................

Đối với bản án (quyết định) dân sự sơ thẩm số.../.../...-ST ngày... tháng...năm..… của Toà án ………… ……………………………………………………………………………......................

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- (Ghi tên Toà án đã xử sơ thẩm và người kháng cáo quá hạn);
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT KHÁNG CÁO QUÁ HẠN
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên

Các tin tức khác
Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: luattuenguyen@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM

Địa chỉ: Số 79, phố Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Hà Nội - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Văn phòng TP.HCM - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Hotline: 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB