Hợp đồng trao đổi tài sản

Công ty luật SPVN INVEST & I.P cung cấp mẫu hợp đồng trao đổi tài sản để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý mà Quý khách hàng còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ hotline 19006557.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN

 

Tại Phòng Công chứng số ……………………….chúng tôi là:

 Bên A:

Ông (Bà): ...........................................................................................................

Sinh ngày:...........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày ................. tại ...........................

Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): ..........

.........................................................................................................................

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : ...............................................................................................................

Sinh ngày:.........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ......................cấp ngày ..................... tại..................

Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................

.......................................................................................................................

Cùng vợ là bà:.................................................................................................

Sinh ngày:........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày ................. tại ........................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................   

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người)

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: .............................................................................................

Sinh ngày: ........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: .................cấp ngày ................... tại .........................

Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................

.......................................................................................................................

Các thành viên của hộ gia đình:

- Họ và tên: .....................................................................................................

Sinh ngày: .........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ..........................cấp ngày .................. tại .................

Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................

.......................................................................................................................

- ...

* Trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện: ...................................................................................

Sinh ngày: .........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: .....................cấp ngày .................. tại ........................

Hộ khẩu thường trú: .........................................................................................

........................................................................................................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………………

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

 

3. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức:.....................................................................................................

Trụ sở: ............................................................................................................

Quyết định thành lập số: ............ ngày ... tháng ... năm ..., do..........................cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........ngày.......tháng........năm............

do................................................................................................................ cấp.

Số Fax: ................................Số điện thoại:........................................................

Họ và tên người đại diện: ...................................................................................

Chức vụ: ..........................................................................................................

Sinh ngày: .........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ......................cấp ngày ................. tại ......................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………

ngày .....…………….do ……………………………………………..lập.

 

Bên B:

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

            Hai bên đồng ý thực hiện việc trao đổi tài sản với các thỏa thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1

TÀI SẢN TRAO ĐỔI

 

1. Tài sản trao đổi thuộc quyền sở hữu của bên A (Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản trao đổi và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của bên A đối với tài sản trao đổi) : ..…

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

Giá trị tài sản nêu trên do hai bên thoả thuận là: ..................................

(bằng chữ)...................................................................................................

 

2. Tài sản trao đổi thuộc quyền sở hữu của bên B (Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản trao đổi và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của bên B đối với tài sản trao đổi): …...  

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

Giá trị tài sản nêu trên do hai bên thoả thuận là: ................................

(bằng chữ)..................................................................................................

 

3. Chênh lệch về giá trị giữa hai tài sản trao đổi nêu trên là: ................

(bằng chữ)...................................................................................................

 

ĐIỀU 2

PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI TÀI SẢN

 

Tài sản được trao đổi theo phương thức do các bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì tài sản được trao đổi một lần và trực tiếp cho bên kia.

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

ĐIỀU 3

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

GIÁ TRỊ CHÊNH LỆCH

 

Bên ....... trả cho bên ...... khoản chênh lệch về giá trị giữa hai tài sản trao đổi nêu tại Điều 1. Việc thanh toán khoản chênh lệch về giá trị được thực hiện theo phương thức (do các bên thỏa thuận): .........

.................................................................................................................

 

ĐIỀU 4

QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN TRAO ĐỔI

 

Quyền sở hữu đối với tài sản trao đổi được chuyển cho mỗi bên kể từ thời điểm bên đó nhận tài sản trao đổi; (Nếu không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

           

* Trường hợp tài sản trao đổi mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, thì ghi:

Quyền sở hữu tài sản trao đổi được chuyển cho mỗi bên sau khi thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó.

 

           

ĐIỀU 5

VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

           

Thuế và lệ phí công chứng liên quan đến việc trao đổi tài sản theo Hợp đồng này do bên ..... chịu trách nhiệm nộp. 

 

ĐIỀU 6

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 7

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 

1. Bảo quản, giữ gìn tài sản trong thời gian chưa giao tài sản;

2. Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng trao đổi tài sản này là đúng sự thật;

3. Tài sản trao đổi không có tranh chấp và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo pháp luật;

4. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản trao đổi cùng giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;

5. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

6. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

7. Các cam đoan khác: ...

           

ĐIỀU 8

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

 

            Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

-      Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

-      Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

-      Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

-      Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

-      Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

-      Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

-      Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

-      Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

 

3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ....................................................

 

                       Bên A                                                                           Bên B

    (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                     (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

(trong trường hợp lập tại Phòng Công chứng)

Các tin tức khác
Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: luattuenguyen@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM

Địa chỉ: Số 79, phố Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Hà Nội - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Văn phòng TP.HCM - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Hotline: 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB